Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasi partilere yapılacak devlet yardımlarının miktar ve süresinin belirlenmesi ile Cumhurbaşkanı adaylarına adil ve eşit bir Hazine yardımı yapılması ile ilgili ilkini 25 Şubat 2014 diğerini 29.04.2014 tarihinde verdiğimiz kanun tekliflerimiz; 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

19/01/2012 tarihli ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim.

Saygılarımla,

Umut Oranİstanbul Milletvekili

 GENEL GEREKÇE

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nda Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Bakanlar Kurulu üyeleri ile Başbakan’ın durumunun ne olacağı belirsiz bırakılmış, böylelikle idarenin başında bulunan bu makamlarda görev almış şahıslar ile diğer kamu görevlileri arasında bir ayrım yaratılarak eşitsizlik meydana getirilmiştir.

İlgili teklif ile adil rekabet koşullarının sağlanması ve demokratik toplumun temel ilkelerine uygun bir şekilde, Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterilen Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üyelerinin kamu imkanlarından bireysel siyasi çıkarlar için yararlanmaması ve diğer adaylarla eşit koşullarda yarışmasının önü açılmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1-  Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nda Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Bakanlar Kurulu üyeleri ile Başbakan’ın durumunun ne olacağı belirsiz bırakılmış, böylelikle idarenin başında bulunan bu makamlarda görev almış şahıslar ile diğer kamu görevlileri arasında bir ayrım yaratılarak eşitsizlik meydana getirilmiştir. İlgili teklif ile adil rekabet koşullarının sağlanması ve demokratik toplumun temel ilkelerine uygun bir şekilde, Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterilen Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üyelerinin de diğer adaylarla eşit koşullarda yarışmasının önünün açılabilmesi amacıyla bu görevlerinden ayrılmış sayılmaları amaçlanmaktadır.
Madde 2- Bu madde yürürlük maddesidir.
Madde 3– Bu madde yürütme maddesidir.
19/01/2012 tarihli ve 6271 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Madde 1-  19/01/2012 tarihli ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nun 11. Maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Bakanlar Kurulu Üyeleri ile Başbakan’ın aday listesinin kesinleştiği tarih itibariyle görevi sona erer, hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, aday listesinin kesinleştiği tarih itibarıyla görevlerinden ayrılmış sayılır. Bu durum Yüksek Seçim Kurulunca aday gösterilenin bağlı bulunduğu bakanlığa veya kuruma derhal bildirilir.
Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  
 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim.

Saygılarımla,

 Bülent TezcanAydın Milletvekili        Umut Oranİstanbul Milletvekili

GENEL GEREKÇE
Anayasamızın amir hükümleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu gereğince Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir, seçimler 5 yılda bir  ve genel, eşit ve gizli oyla, bütün yurtta aynı günde, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Ancak bu seçim nedeniyle siyasi partilere yapılacak olan devlet yardımlarının hangi mahiyette olacağı kanun tarafından belirlenmemiştir.
Ortaya çıkan boşluk seçim hukuku açısından büyük bir sorun yaratmakta, siyasi partilerin hangi mahiyette çalışacakları, Cumhurbaşkanı adaylarının nasıl çalışacağı ve topladıkları bağışlar karşısında kişilere ne gibi yükümlülükler altına gireceği etik bir tartışma olarak ortada durmaktadır. Siyasi partiler hukukumuzda siyasal partilerin tam bağımsız bir şekilde hareket edebilmesi, bu yönüyle hiçbir gerçek veya tüzel kişiye etik bir yükümlülük altında bulunmaması için siyasi partilere kamu yardımı yapılması öngörülmüştür. Bu durumun tam olarak tarafsız ve bağımsız olan Cumhurbaşkanı için de geçerli olması, seçim sürecinin başlangıcından itibaren de bu durumun korunması doğal bir durum olacaktır.
Yine Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nda Cumhurbaşkanı adaylarına yönelik kamu yardımı düzenlenmemiş olup, bu durum adaylar arasında adil ve şeffaf bir siyasi rekabet yaşanmasına yönelik bir boşluk bırakmaktadır.  Halbuki Cumhurbaşkanı Adaylarının da demokratik bir seçim dönemini yürütebilmeleri, halkımızın karşısında bağımsız olarak çıkabilmeleri gerekmektedir. Cumhurbaşkanı adayları açık olmalı, kamuoyuna hesap verebilmeli, şeffaf bir şekilde kampanya sürecini yönetebilmeli ve halka hizmet etmek için gereken imkanlara sahip olmalıdır. Yapılan düzenleme ile boşluğun kapatılması amaçlanmış, adaylara eşit ve adil bir  yardım ile siyasi rekabeti sürdürme imkanı tanınmıştır.
Bu sebeple bu kanun teklifi hazırlanmış olup, teklif ile Cumhurbaşkanlığı Seçimi sırasında siyasal partilere verilecek olan hazine yardımının miktarı ve mahiyeti tespit edilerek, ortaya çıkan boşluğun giderilmesi amaçlanmaktadır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1-  Anayasamızın amir hükümleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu gereğince Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir, seçimler 5 yılda bir  ve genel, eşit ve gizli oyla, bütün yurtta aynı günde, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Ancak bu seçim nedeniyle siyasi partilere yapılacak olan devlet yardımlarının hangi mahiyette olacağı kanun tarafından belirlenmemiştir. İlgili madde bu boşluğu ortadan kaldırma amacını taşımaktadır.
Madde 2- Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nda Cumhurbaşkanı adaylarına yönelik kamu yardımı düzenlenmemiş olup, bu durum adaylar arasında adil ve şeffaf bir siyasi rekabet yaşanmasına yönelik bir boşluk bırakmaktadır. Yapılan düzenleme ile boşluğun kapatılması amaçlanmış, adaylara eşit ve adil bir  yardım ile siyasi rekabeti sürdürme imkanı tanınmıştır.
Madde 3- Bu madde yürürlük maddesidir.
Madde 4– Bu madde yürütme maddesidir.
22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Madde 1-  22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun “Devletçe yardım” başlıklı Ek Madde 1’in 5. Fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
Yukarıdaki fıkralarda öngörülen yardım miktarları; bu yardımdan faydalanabilecek siyasi partilere, milletvekili genel seçiminin yapılacağı yıl üç katı, Cumhurbaşkanlığı seçim yılı için iki katı ve mahalli idareler genel seçim yılı için iki katı olarak ödenir. Her iki seçim aynı yıl içerisinde yapıldığında bu ödeme üç kat olarak ödenir ve bu miktarı geçemez. Bu fıkra gereğince yapılacak katlı ödemeler Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimine dair kararının ilanını izleyen 10 gün içinde yapılır. 2014 yılı içinde siyasi partilere devletçe yapılacak olan yardım bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içerisinde belirlenerek fazla olan miktar ödenir.”
Madde 2- 19/01/2012 tarihli 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun Adaylara yardım başlıklı 14. Maddesinin 9. Fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan düzenleme eklenmiştir.
(10) 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun Ek Madde 1 maddesinde belirtilen 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 33 üncü maddesindeki genel barajı aşmış bulunan siyasi partilere her yıl Hazineden ödenmek üzere o yılki genel bütçe gelirleri “(B) Cetveli” toplamının beşbinde ikisi oranındaki ödeneğin yüzde beşi oranındaki bir ödenek Hazine tarafından Cumhurbaşkanı adaylarının seçim hesabı olarak kendi adına açtırdıkları hesaplarına adayların belirlenmesinden 1 hafta sonra eşit oranda bölüştürülerek ödenir. 
Madde 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 Yasa Teklifleri Pdf. 
6271-sayili-cumhurbaskanligi-secim-kanunda-degisiklik-teklifi-1
cumhurbaskanligi-secim-kanun-teklifi-2820kanunteklifi-1

Print Friendly, PDF & Email