TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA               

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.08.4.2013

Umut Oran

İstanbul Milletvekili

Çamlıca’da kalan nadir yeşil alanlardan biri olan 85 bin metrekarelik arazi, 1991 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak planlara işlenmesine karşın, 2010 yılında Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından bu alan 3. Derece Doğal Sit Alanı’na dönüştürülerek inşaat yapılmasının önü açıldı. Karar sonrasında arazinin sahibi olan şirketin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başvurarak planlarda ‘park ve dinlenme alanı’ olarak görünen arazinin bir bölümünün konut alanına alınarak imara açılmasını istemesi üzerine; İBB Belediye Meclisi 2011 yılında şirketin talebini kabul ederek araziyi oyçokluğu ile imara açtı. Kararla 85 bin m2’lik arazinin yarısı (42 bin 500 m2) konut alanı olarak ayrıldı. 8 bin m2 üzerine 0.20 emsalle inşaat hakkı tanındı. Arazinin 22 bin 693 m2’si yeşil alan, 15 bin m2’si belediye hizmet alanı ve 5 bin m2’si ise yol alanı olarak planlandı.
Bu kapsamda;

  1. CHP’li meclis üyelerinin açtığı dava sonucunda İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin; imara açılan alan kadar yeşil alan ayrılmadığı, planın uygulanması durumunda telafisi güç zararlar doğacağından şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı planın yürütmesini durdurmasına karşın, şirketin daha sonra size yaptığı başvuruyu kabul etme gerekçeniz nedir?
  2. Yaptığı plan tadilatıyla, arazinin yarısı olan 42 bin 500 m2 üzerinden inşaat hakkı vermek yerine emsali arttırmadan arazinin tamamını hesaba katarak 85 bin m2 brüt alan üzerinden araziye 17 bin m2 inşaat hakkı vermeniz gerekçesi nedir? İnşaat alanını iki kat artırmanın bilimsel dayanakları nelerdir?
  3. Çatı eğimini yüzde 33’ten yüzde 45’e çıkararak, 6.50 yüksekliği kaldırılıp yüksekliği belli olmayan 2 kat sınırı getirmenizle inşaatta çatı katının önü açıldığı bilgisi doğru mudur? Burada inşa edilecek yapıların maksimum yüksekliği kaç metre olacaktır? Plandaki belediye hizmet alanının rekreasyon alanına dönüştürülmesinin gerekçeleri nelerdir?
  4. 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana büyükşehir belediyesi veya belediye başkanlıklarının kararlarının aleyhine bakanlığınıza yapılan plan tadilatı başvurusu sayısı kaçtır? Bunların kaçını kabul ederek vatandaş/şirket lehine belediye veya Belediye Meclisi kararı aleyhine karar tesis ettiniz? Bu plan tadilatı kararlarının tarihleri ve söz konusu olduğu illere/belediyelere göre dağılımı yıllar itibariyle nedir?
  5. 5.      Çamlıca ile ilgili bu kararınız Sayın Başbakan’ın son açıklamaları ile çelişmiyor mu?
  6. 648 sayılı KHK sonrasında bakanlık olarak, önünüze gelen kaç dosyada/başvuruda inşaat alanını daraltan karar aldınız, bunların sayısı kaçtır ve karar tarihleri kaçtır?
Print Friendly, PDF & Email