Üniversite öğrencileri için af getiren maddeyle ilgili TBMM Genel Kurulu’nda 27 Haziran 2012 gecesi yapılan görüşmeye ilişkin tutanak aynen şöyle: 
“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na
Görüşülmekte olan 302 sıra sayılı Kanun Teklifine çerçeve 11’inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Mustafa Elitaş Ayşenur İslam Recep Gürkan
Kayseri Sakarya Edirne
Nur Serter Mustafa Kalaycı
İstanbul Konya
“Madde 12- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Geçici Madde 63- Süresi içerisinde başvurmamaları nedeniyle bu Kanunun geçici 58 inci maddesinden yararlanamayanlar (Uluslararası Ortak Lisans Programları çerçevesinde öğrenim görenler dâhil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları halinde geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.”
BAŞKAN – Sayın Komisyon, önergeye salt çoğunlukla katılıyor musunuz?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Salt çoğunluğumuz vardır, katılıyoruz.
BAŞKAN – Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılmış olduğundan önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açıyorum.
Önerge üzerinde söz isteyen?
Soru-cevap… Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.”

Print Friendly, PDF & Email