CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın şehir için toplu ulaşım hizmetlerinden öğrencilerin pasoya gerek kalmaksızın öğrenci kimliklerini göstererek yüzde 50 indirimli, 60 yaş ve üzeri yurttaşların ise ücretsiz olarak bu hizmetten yararlanması için  yasa teklifi verdi.
Yasa Teklifi;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

08/01/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim.

Saygılarımla,

Umut Oran

İstanbul Milletvekili

GENEL GEREKÇE 

08/01/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Anayasamızda yer alan sosyal devlet ilkesi gereği, yıllarca hizmet ederek ülkemize katkı sağlamış vatandaşlarımızdan şehir içi ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerinde herhangi bir ücret alınmaması, bu yolla sosyal dayanışmanın hayata geçirilmesi, yaşlıların seyahatleri ve erişimleri önündeki engellerin kaldırılması, eğitim hakkından yararlanmakta olan, gerek örgün gerek açık öğretimde yer alan öğrencilerin, daha kolay, ucuz ve nitelikli ulaşım hizmeti alabilmesi için gereken kamu desteğinin sağlanmasının gerekliliği açıktır. Teklifle, yetkili kurumlar tarafından verilen öğrenci kimliğinin kullanılması suretiyle, Türkiye’deki belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler toplu taşım hizmetlerinde, öğrencilere yönelik olarak makul bir indirim yapılacak bu sayede öğrencilerin ulaşım hizmetlerinden daha etkin ve ucuza yararlanması sağlanacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Maddeyle Anayasamızda yer bulmuş olan sosyal devlet ilkesi gereği, yıllarca hizmet ederek ülkemize katkı sağlamış vatandaşlarımızdan şehir içi ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerinde herhangi bir ücret alınmaması, bu yolla sosyal dayanışmanın hayata geçirilmesi, yaşlıların seyahatleri ve erişimleri önündeki engellerin kaldırılması ile Türkiye’de eğitim görerek, resmi kurumlardan öğrenci belgesi alan bütün öğrencilerin yurt çapında, yalnızca bu belge ile belediyeler tarafından sunulan toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerinden indirimli olarak yararlanması, bu sayede kamunun bir vazifesi olan öğrencilerin sosyal imkânlarıyla, ulaşım haklarına yardımcı olmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Madde 2- Bu madde yürürlük maddesidir.
Madde 3– Bu madde yürütme maddesidir.
4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Madde 1-  4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, ikinci fıkranın arkasından gelmek üzere bir fıkra eklenmiştir.

“Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler toplu taşım hizmetlerinde, malul, yaşlı ve basın kimlik kartı sahiplerine indirim uygulamaya yetkilidir.
Belediyeler ile bunların kurdukları birlik müessese ve işletmeler toplu taşım hizmetlerinde,
a)    Yetkili kurumlar tarafından verilmiş öğrenci kimliği sahiplerine yüzde elli oranında indirim uygular. Öğrenci kimlik kartları tüm belediyelerde geçerli olup, bu indirimden yararlanmak için yalnızca bu kimlik kartına sahip olmak yeterlidir.
b)    60 yaşını ikmal etmiş vatandaşlardan herhangi bir hizmet bedeli veya ücret almaz.
Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Print Friendly, PDF & Email