TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim.
Umut Oran
İstanbul Milletvekili
GENEL GEREKÇE
Ülkemizde yaşanan doğal afetlerde yaşamını yitiren aday memurlar ile 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 32. Maddesine göre belirtilen süre dahilinde prim borcu ödenmemiş olan tüm kamu çalışanları büyük bir hak kaybına uğramaktadır. Bu durum milletimizin vicdanında büyük bir yara açmaktadır. Örneğin 23 Ekim 2011 tarihinde Van’da yaşanan depremde yaşamını yitiren 68 öğretmenden 42’sinin aday memur statüsünde olduğu saptanmıştır. Bu gencecik öğretmenlerimizden kimisi 1 Haziran’da, kimisi de 26 Ağustos’ta atanarak ilk görev yeri olarak Van’a gelmişlerdir. 42 öğretmenimizin ailelerine, bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına herhangi bir aylık bağlanmaması kamuoyundaki eşitlik duygusunu rahatsız etmektedir. Yapılacak düzenleme ile bu adaletsizlik ortadan kaldırılarak, doğal afet, terör gibi vahim olaylarda yaşamlarını yitiren kamu çalışanlarının hak kaybına engel olunacaktır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde değişikliği ile genel gerekçede belirtilen hak kaybının önüne geçilerek, aday memurlar ile 5510 sayılı Kanunun 32. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendinde belirtilen süre boyunca primi ödenmemiş tüm kamu çalışanlarına, doğal afet veya terör saldırısı sonucunda yaşamlarını yitirmiş iseler bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına ölüm aylığı bağlanması amaçlanmıştır.
Madde 2- Yürürlük maddesidir.
Madde 3- Yürütme maddesidir.
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
Madde 1- 31/05/2006 tarihli 5510 sayılı Kanunun 32. Maddesinin 2. Fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
d) Aday memurlar ile bu maddenin a fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yerine getirmemiş tüm memurların bir terör saldırısı veya tabii afet sonucunda yaşamlarını yitirmeleri halinde, bu yükümlülüklerini yerine getirdikleri kabul edilerek, buna göre ölüm aylığı bağlanır
Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Print Friendly, PDF & Email