TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile gerekçeleri ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. 11.11.2011
Umut Oran
İstanbul Milletvekili
GENEL GEREKÇE
Yasa Teklifi ile deprem gibi doğal afetlerde açıkça gözüken denetimsizlik, kontrol mekanizmalarının eksikliği gibi sebeplerle felaketlere neden olan unsurların tespiti ile bu unsurların ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.
Bu maksatla daha etkin ve caydırıcı cezaların konulması, yapı denetiminin çok boyutlu bir şekilde ele alınması, denetimin daha etkin olması için gereken koşulların sağlanması ve yapı denetim kurullarının genişletilmesi amaçlanmış, bu amaçlar doğrultusunda, başta Japonya olmak üzere uluslar arası örnekler dikkate alınarak uygulamalar doğrultusunda gereken acil düzenlemeler ortaya çıkartılmıştır.
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1:
Madde ile mağaza-işyeri yapmak amacıyla ticari kaygılarla özellikle zemin katlarda veya bodrum katlarda sıkça görülen kolon kesilerek alanın genişletilmesi uygulamasına son verilmesi için caydırıcılığının artırılması amaçlanmakta, maddeye aykırılık halinde bugün itibariyle 20 bin TL idari para ceza verilmesinin gündeme gelmesi sağlanarak olabilecek hukuki ihlallerin daha ağır yaptırımlara kavuşturulması hedeflenmektedir.
MADDE 2:
Madde ile belediye imar müdürlüklerinin de inşaatlarda ani denetimler yaparak usulsüzlük saptamaları durumunda, söz konusu eksiklik giderilene kadar inşaatın mühürlenmesi, böylece belirsiz zaman aralıklarıyla yapılabilecek denetimlerle idari usul ve esaslarla, bilime aykırı inşaat yapımının en aza indirilmesi sağlanacaktır.
MADDE 3:
Madde ile nüfusu 10 bin ila 50 bin arasındaki nispeten küçük sayılabilecek ilçelerin imar müdürlüklerinin 2 yıl içerisinde yapacakları hazırlık sonrasında inşaatlarda denetim gerçekleştirebilecek noktaya gelmesi, bu sayede daha etkin bir denetim mekanizmasının oluşturulması, bu sebeple de kendilerine süre tanınması amaçlanmaktadır.
MADDE 4:
Madde ile yapı denetim kuruluşlarında; mühendis ve mimarların yanı sıra şehir ve bölge plancılarının da görev alabilmesi, böylelikle şehir ve bölge planlamasına aykırı yapılaşmaların veya düzenlemelerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
MADDE 5:
Madde ile yapı denetim kuruluşlarının kendileriyle ticari ilişki içinde oldukları laboratuvarlarda ölçüm, muayene, kalibrasyon ve deney yaptırmaları, numune inceletmelerinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
MADDE 6:
Değişiklikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, konut kredilerinin verilmesinde ve avantajlı faizin belirlenmesinde yapının sağlamlığının ana belirleyici unsur olarak ön plana çıkması için gerekli girişimlerde bulunması, ikincil mevzuatı hazırlaması sağlanacaktır. Bu sayede depreme karşı dayanaklı olmadığı bilinen ve milyonlarla ifade edilen konut stokunun depremde can kaybını önleyecek biçimde yeniden inşa edilmesi için yurttaşlarımız teşvik edilmiş olacaktır.
MADDE 7:
Başta çocuklar olmak üzere deprem sonrasında ortaya çıkan travmaya bağlı psikolojik sorunların aşılmasında Sağlık Bakanlığı’na yeni görev verilerek, deprem sonrasında duygusal olarak travma yaşayan vatandaşlara, sağlık sisteminin gerekleri ile yardımcı olunması hedeflenmektedir.
MADDE 8: Yürürlük maddesidir.
MADDE 9: Yürütme maddesidir.
03/05/1985 TARİHLİ İMAR YASASI İLE ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ
MADDE 1: 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinin 4. Fıkrasına şu cümle eklenmiştir:
“Ticari kazanç amacıyla alanı genişletmek için yapının taşıyıcı sistemine bilerek zarar verip, kolon kesenlere bu ceza iki katı uygulanır.”
MADDE 2: 03/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesine aşağıdaki fıkra 2. Fıkra olarak eklenmiş, sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir:
“Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilindeki ilçe belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyelerin imar müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak denetim birimi aracılığıyla şantiyelerde belirsiz zaman aralıklarında habersiz denetim yapılarak, inşaatın onaylanan projeye göre yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.”
MADDE 3: 5393 sayılı Belediye Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:
“GEÇİCİ MADDE 7: Nüfusu 10.000 ila 50.000 arasında olan ilçelerde Yasanın 14. Maddesinin uygulanmasına, bu yasanın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden iki yıl sonra başlanır.”
MADDE 4: 29/06/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 1. Maddesinin 3. Fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“ı) Yapı denetim kuruluşu: Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi görevini yapan, ortaklarının tamamı mimar ve mühendisler ile şehir ve bölge plancılarından oluşan tüzel kişiyi,”
MADDE 5: 29/06/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 3. Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
“6) Laboratuvar kurucularının; malzemesini incelemesi için görevlendirildiği yapının müteahhidi, şantiye şefi, fenni mesulü ve yapı malzemesi üreticisinin ticari ilintisinin olması yasaktır.”
MADDE 6: 04/07/2011 tarihli 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinin 1. Fıkrasının (g) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir:
“Konut kredisi için finans kurumlarına yapılacak başvurularda, projelerin incelenmesinin ardından yapının dayanıklılığının standartların üzerinde olduğunun saptanması halinde düşük faiz uygulanmasını sağlayarak, konut stokunun depreme karşı dayanıklı hale getirilmesini hızlandırmak.”
MADDE 7: 14/12/1983 tarihli 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. Fıkrasının (a) bendinin sonuna, şu cümle eklenmiştir:
“Depremden etkilenen insanlar, özellikle de okul çağındaki çocuklar için travma sonrası stres bozukluğu programlarını geliştirerek Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde uygulamak.”
MADDE 8: Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9: Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Print Friendly, PDF & Email