Cumhuriyet Halk Partisi, tüm toplum kesimlerini kapsayan bir sosyal adaleti gerçekleştirmeyi temel önceliği olarak görmektedir. Bu amaçla daha az fırsata sahip olan toplumsal kesimlere yönelik özel sosyal destek programları geliştirmenin öneminin bilincindedir.
Bir ülkenin gelişmişlik ölçütlerinden biri de o ülkenin özel ihtiyaçları olan bireylerine sunduğu sosyal devlet hizmetleridir. Engellilere yönelik, eğitim ve rehabilitasyon, meslek edindirme ve istihdam, bakım ve koruma hizmetlerinin sunulması ve yaygınlaştırılması sosyal devletin temel görevlerindendir. Bu bilinçle CHP, engelli yurttaşlarımızın fırsatlarını geliştirmekte ve toplumsal yaşamın her alanına erişimini artırmakta kararlıdır.
Bu çerçevede, CHP tarfından hazırlanan içeriğinde ilgili projelerimizi kapsayan CHP Engelli Broşürü, CHP Aile Sigortası Projesi ve CHP Seçim Bildirgesinin bulunduğu 7.000 CD ve 419 kabartma kitap (Braille Alfabesi’yle hazırlanmış) tüm Türkiye çapında Altınokta Körler Derneği Üyeleri ve tüm Türkiye çapında engelli sivil toplum kuruluşlarına gönderilmiştir.
4 Aralık 2010’de yapmış olduğumuz calışmanın neticesinde oluşturduğumuz Acil Eylem Planı’ndan (ekte bulabilirsiniz) sonra 25 Mayıs 2011 tarihinde tüm Türkiye genelinde CHP İl Başkanlıklarına bölgelerindeki engelli vatandaşlarimiza elden bizzat ulaştırılmak üzere CD ve kabartma kitap iletilmiştir.
Saygılarımızla,
Umut Oran                                                                         Turhan İçli
CHP Genel Başkan Yardımcısı                                     CHP PM Üyesi
ACİL EYLEM PLANI
1. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ülkemizce onaylanarak 28 Ekim 2009 tarihinde resmi gazete yayınlanıp iç hukukumuzun bir parçası durumuna gelmiştir. Şimdi bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ve engellilere haklarının ihlal edilmesi durumunda Birleşmiş Milletlere Başvuru Mekanizmasını oluşturan ek ihtiyarı protokol derhal TBMM tarafından onaylanarak yürürlüğe konulacaktır.
2.12 Eylül halk oylaması ile Anayasamızın 10. maddesine engellilere pozitif ayrımcılık getiriliyor söylemleriyle eklenen değişiklik, engellileri korunması gereken kişiler kapsamında gören himayeci bir anlayışı yansıtmaktadır. Oysa engelliler himaye değil eşitlik istiyorlar. Anayasanın eşitlik ilkesini koruyan 10. maddesi engelliler açısından himayeci bir nitelik kazanırsa, toplumsal yaşamda ianeciliğin ve sadaka kültürünün yerleşip yayılması kaçınılmaz olacaktır.
İşte bu nedenle 10. maddede engelliler için yapılan değişiklik kaldırılacak ve eşitliği güçlendirecek düzenlemeler yapılacaktır.
3.Engelliler ile ilgili konularda engelli örgütlerinin karar alma süreçlerine etkin katılımının sağlanması için yasal ve uygulamaya yönelik önlemler derhal alınacaktır. .
4.Sakatlık toplumsal bir olgudur. Devlet, önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini etkin bir biçimde sunamadığı, yeterli ve sağlıklı beslenme koşullarını herkes için yaratamadığı, trafik ve iş kazalarını, akraba evliliklerini önleyemediği, şiddetten ve terörden arındırılmış güvenli bir ortam sağlayamadığı içindir ki, sakatlıktan dolayı doğrudan sorumludur. Bu yüzden engellilere karşı tazmin yükümlülüğü altındadır.
Bu nedenle bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, çalışsın çalışmasın, bütün engellilere sürekli sakatlık tazminatı ödenecektir.
5.Engellilerin üretim ve hizmet sürecine etkin bir biçimde katılabilmeleri için gerekli tüm önlemler hızla alınacak; kamu ve özel sektörün çalıştırmak zorunda olduğu engelliler için ayrılan kotalar ivedilikle doldurulacaktır.
6.3. Özürlüler Şurası kararları doğrultusunda Bakım Sigortası Yasası derhal çıkarılacak; bakıma muhtaç tüm engellilere, yoksulluk ölçütü gözetilmeksizin bakım hizmeti sunulması; evde bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ile birlikte bakım hizmeti sunucusu aile bireylerinin bu konuda eğitimi sağlanacaktır..
7.Ağır derecedeki engellileri, sosyal rehabilitasyon hizmetleri eşliğinde üretim sürecine katmayı amaçlayan, devletin teknik ve mali desteği ile güçlendirilen Korumalı İş Yeri Yasası çıkarılacaktır.
8.“Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı” kavramını tek yanlı uygulamak suretiyle engellilerin sakatlık derecesini yapay olarak düşüren ve hak kayıplarına yol açan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak; sakatlık oranı sağlık kurullarınca saptanırken tüm vücut fonksiyon kaybı oranının çeşitli uzmanlardan oluşan bir kurulca saptanmasına olanak sağlayan mevzuat değişikliği yapılacaktır.
9.Özel Eğitim bütünüyle bir sosyal devlet işlevidir. Bu nedenle özel eğitim tamamıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarca üstlenilecek; engellilere destek eğitimi Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince sunulacaktır.
Özel özel eğitim merkezlerindeki aylık ders sati anlamlı oranda artırılacak; destek eğitimi alan engelliler için ödenen ücretler yükseltilecek; bu merkezler sıkı bir biçimde denetlenecektir.
10.Engellilere yönelik ayrımcılıkla yaşamın tüm alanlarında mücadele programları uygulanacak; mevzuatımızda ayrımcılık türleri sayılacak ve tanımlanacak; ayrımcılıkla ilgili davalarda ispat yükü tersine çevrilecek; engellilere yönelik ayrımcı uygulamaları izleyen bir mekanizma kurulacaktır.
11.Fiziksel çevrenin, kamu kullanım alanlarının, konutların, toplu taşım araçlarının engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi sağlanacak; 5378 sayılı özürlüler kanununun geçici 2. maddesinin uygulanması için gerekli önlemler alınacaktır.

Print Friendly, PDF & Email